Search Results for:

News-search-test

VMP vaihtoi nimekseen Eezy – tavoitteena olla henkilöstöpalvelualan markkinajohtaja vuoteen 2022 mennessä

Henkilöstöpalveluyritys VMP muuttaa nimekseen Eezy. Nimenvaihdon taustalla on heinäkuussa toteutettu yhdistyminen toisen alan suuryrityksen, Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n kanssa. Yhtiökokous on hyväksynyt 17.12.2019 yhtiön uuden nimen Eezy Oyj.

VMP on toiminut tähän asti usealla eri brändillä. Nyt tehdyn nimimuutoksen tarkoituksena on vahvistaa integraatiota ja yhdistää kaikki palvelut yhden Eezy-brändin alle. Eezyn liiketoiminta-alueet ovat henkilöstöpalvelut, rekrytointi ja organisaatioiden kehittäminen sekä kevytyrittäjäpalvelut.

Missio on toteuttaa työelämän unelmia – Tavoitteena markkinajohtajuus vuoteen 2022 mennessä

Yhtiön hallitus on myös hyväksynyt uuden strategian vuosille 2020–2022. Keskeisenä tavoitteena on olla alan markkinajohtaja vuoteen 2022 mennessä. Markkinajohtajan asemaa tavoitellaan markkinoita nopeammalla orgaanisella kasvulla sekä yritysostoin.

Strategian taustalla ovat henkilöstöpalvelualan kasvun kannalta suotuisat trendit, kuten työvoimapula ja tarve joustavammalle työlle, sekä monen yritysoston kautta rakentuneen yhtiön valmistaminen vielä toistaiseksi pirstaleisen markkinan tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin.

”Työelämä on voimakkaassa murroksessa. Keskeinen ongelma, joka tulevaisuudessa pitää ratkaista, on työn kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelma. Tietyillä aloilla toimivien yritysten on jo nyt vaikea löytää tekijöitä tarjolla oleviin töihin. Väestön ikääntymisen vuoksi työikäisten joukko kutistuu entisestään. Samalla niin työntekijät kuin työnantajat kaipaavat lisää joustavuutta. Nämä trendit johtavat siihen, että henkilöstöpalveluiden markkina on kasvava miljardibisnes”, sanoo Eezyn toimitusjohtaja Sami Asikainen.

Uusi Eezy on syntynyt yhteensä kahdeksan alan toimijan konsolidaatiosta. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2018 noin 300 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää vuosittain yli 30 000 ihmistä Hangosta Utsjoelle.

”Maahanmuutto, ilmastonmuutos, lisääntynyt vaatimus työn joustavuudelle ja väestön ikääntyminen muuttavat työelämää radikaalisti jo lähitulevaisuudessa. Työura ei välttämättä enää etene suoraviivaisesti ja ihmisellä voi olla elämänsä aikana monta ammattia. Meillä alan suurena toimijana on mahdollisuus ja vastuu tarjota näihin ratkaisuja”, Asikainen sanoo.

”Uskon, että tässä bisneksessä menestyy toimija, joka pystyy olemaan helpoin kumppani ihmisten työuran ja yritysten kehitystarinan eri vaiheissa, tarjoamaan näihin monipuolisimmat palvelut maanlaajuisella palveluverkostolla sekä rakentamaan eri organisaatioihin sellaisia työpaikkoja, jotka tuovat kehittymismahdollisuuksia, hyvinvointia ja merkityksellisyyttä ihmisten elämään”, hän jatkaa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Asikainen
sami.asikainen@vmp.fi
040 700 9915

Yhtiökokous 2020

Varsinainen yhtiökokous 4/2020

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsi­teltäväksi. Osakkaan, joka haluaa saada asiansa käsitellyksi Eezy Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2020, tulee ilmoittaa käsiteltäväksi vaadittu asia 15.2.2020 mennessä osoitteeseen yhtiokokous@vmp.fi.

 

Ylimääräinen yhtiökokous 12/2019

VMP Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.12.2019 klo 9.00 alkaen Jura-salissa, Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 8.30.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, keskiviikkona 4.12.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään torstaina 12.12.2019 kello 10:00.

 

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

VMP Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 17.12.2019 klo 9:00 Jura-salissa, Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 8:30.

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 1. Kokouksen järjestäytyminen
 1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 1. Toiminimen muuttaminen ja yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön toiminimeä ja toimialaa muutettaisiin.

Hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyinen aputoiminimi Eezy otettaisiin yhtiön uudeksi toiminimeksi ja että rinnakkaistoiminimiksi rekisteröitäisiin vastaavat nimet ruotsiksi ja englanniksi. Hallitus ehdottaa edelleen, että samalla muutettaisiin yhtiöjärjestyksen kohdat 1 § ja 2 § kuulumaan seuraavasti:

1 § Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Eezy Oyj ja kotipaikka Helsinki. Yhtiön rinnakkaistoiminimi englanniksi on Eezy Plc ja ruotsiksi Eezy Abp.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on tarjota johtamis- ja rahoituspalveluita henkilöstöpalveluja tarjoavan konsernin yhtiöille ja ketjuyhtiöille. Yhtiö voi lisäksi toimia konsernin tai muun ketjun franchising-antajana sekä omistaa liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeita. Yhtiön toimialaan kuuluu myös henkilöstövuokraus, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen palvelut, itsensätyöllistämispalvelut, työnhaun ja yrittäjyyden palvelut, koulutus, konsulttitoiminta ja näihin liittyvien muiden palvelujen myynti. Yhtiön toimintaan kuuluu myös kiinteistöjen, rakennusten ja osakkeiden omistus, hallinta ja vuokraus sekä arvopaperikauppa.

Osakkeenomistajat Noho Partners Oyj, Sentica Buyout V Ky ja Meissa-Capital Oy, jotka kokouskutsun päivämääränä edustavat yhteensä yli 67 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa yhtiön toiminimen muuttamista.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 § koskien arvo-osuusjärjestelmää muutettaisiin poistamalla tarpeeton viittaus ilmoittautumisaikaan, ja 6 § koskien yhtiön edustamista muutettaisiin edustamisoikeuksien selkeyttämiseksi. Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 § ja 6 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

 Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

 6 § Yhtiön edustaminen

 Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, ja hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä.

Hallitus voi lisäksi antaa nimetyille henkilöille edustamisoikeuksia tai prokuraoikeuksia siten, että oikeutetut edustavat yhtiötä yksin tai yhdessä toisen tässä pykälässä tarkoitetun yhtiön edustajan kanssa.

 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat Noho Partners Oyj, Sentica Buyout V Ky ja Meissa-Capital Oy, jotka kokouskutsun päivämääränä edustavat yhteensä yli 67 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ehdottavat ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita muutetaan.

Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenille maksettaisiin 1.1.2020 alkaen kuukausipalkkiota seuraavasti:

 • Hallituksen puheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa; ja
 • Kaikille muille hallituksen jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa kullekin.

Lisäksi hallituksen valiokuntien jäsenille maksettaisiin kokouspalkkiona 300 euroa kustakin valiokunnan kokouksesta.

Hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustusohjeiden ja käytännön mukaisesti.

 Kokouksen päättäminen

B. YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIAKIRJAT

Edellä mainitut ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä yhtiökokouskutsu sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.vmpgroup.fi/sijoittajat-yhtiokokous/. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla ylimääräisessä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 31.12.2019 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

 1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.12.2019 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 12.12.2019 kello 10.00 (Suomen aikaa), mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ylimääräiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 1. a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa:

https://www.eezygroup.fi/sijoittajat-yhtiokokous/  tai
https://vmpgroup.fi ; tai

 1. b) Kirjeitse osoitteeseen: VMP / Yhtiökokous, PL 901, 20101 Turku

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien VMP Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

 1. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.12.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 12.12.2019 klo 10.00 mennessä (Suomen aikaa). Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja alkuperäiset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen VMP Oyj, Aino Nylander, Itämerenkatu 3, 00180 Helsinki. Vaihtoehtoisesti kopion valtakirjasta voi toimittaa sähköisesti sähköpostiosoitteeseen yhtiokokous@vmp.fi, minkä lisäksi alkuperäinen valtakirja tulee esittää kokouspaikalla saapuneeksi ilmoittautumisen yhteydessä.

 1. Muut ohjeet / tiedot

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

VMP Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 24 849 375 osaketta ja ääntä. Yhtiön tai sen tytäryhteisöjen hallussa ei ole yhtiön omia osakkeita.

Helsingissä, 20.11.2019

VMP OYJ

HALLITUS

 

Lisätietoja:

Hannu Nyman
talousjohtaja
hannu.nyman@vmp.fi
puh. +358 (0)50 306 9913

Hyväksytty neuvonantaja:

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, puh. +358 (0)10 546 7934

Liitteet:

 

 

Eezy Palloliiton pääyhteistyökumppaniksi

Suomen monipuolisin henkilöstöpalveluja tarjoava yritys Eezy ja Suomen Palloliitto ovat solmineet sopimuksen, jonka myötä Eezystä tulee yksi Palloliiton pääyhteistyökumppaneista.

Sopimuksen myötä Eezy on vahvasti mukana suomalaisen jalkapallon kehittämisessä kaikilla tasoilla. Eezy tulee jatkossa myös tuottamaan monipuolisia ja kokonaisvaltaisia tapahtumapalveluita Palloliiton järjestämiin tapahtumiin liittyen.

Eezyn missiona on toteuttaa työelämän unelmia ja visiona on olla Suomen merkittävin työelämän toimija yhdessä työntekijöidensä ja asiakkaidensa kanssa.

– Eezyn arvot sopivat erinomaisesti yhteen Palloliiton arvojen kanssa. Olemme molemmat omalla alueellamme toteuttamassa unelmia ja uskon vahvasti, että yhteistyöllä pystymme auttamaan molempia osapuolia lähemmäs näiden unelmien saavuttamista, Palloliiton myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Varis luonnehtii.

Eezyn ja Palloliiton yhteistyössä tutkitaan lisäksi konkreettisesti mahdollisuutta kehittää työllistymisen mahdollistavia malleja jalkapalloympäristössä. Tavoitteena on löytää keinoja, joilla työ ja urheilu olisi helpointa yhdistää.

– Unelmien toteuttaminen kulkee niin Palloliiton kuin Eezyn toiminnan ytimessä. Haluamme yhteistyöllä vahvistaa urheilun ja työelämän unelmien yhteensovittamista. Suomalaisessa jalkapallossa on nähty mahtava kasvutarina, jonka jatkumista on hieno olla tukemassa, Eezyn toimitusjohtaja Sami Asikainen sanoo.

Lisätietoja:
Eezy: Toimitusjohtaja Sami Asikainen, sami.asikainen(a)vmp.fi, 040 700 9915

Palloliitto: Myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Varis, mikko.varis(a)palloliitto.fi, 040 513 6100

Suomen Palloliitto on harrastajamäärältään Suomen suurin urheilun lajiliitto, joka vastaa maamme jalkapallo- ja futsaltoiminnasta ja sen kehittämisestä. Suo­messa on 890 seuraa, 136 000 rekisteröityä pelaajaa ja jalkapallon kanssa on viikoittain tekemisissä yli 500 000 suomalaista. Suomen Palloliiton arvoja ovat iloisuus, luotettavuus, menestys ja yhteisöllisyys.

 

Eezy on Suomen monipuolisin henkilöstöpalveluja tarjoava yritys, joka tuntee työelämän Hangosta Utsjoelle ja työllistää noin 30 000 ihmistä. Vuonna 2018 yhteenlaskettu liikevaihtomme oli noin 300 miljoonaa euroa, ja kasvumme jatkuu. Tavoitteenamme on olla markkinajohtaja Suomessa vuoteen 2022 mennessä. Eezyn arvoja ovat rohkeus, kunnioitus, ammattimaisuus ja positiivisuus.

vapaus työhön

Mikä Eezy?

Ihmiskunta siirtyy työn ajasta tekijöiden aikaan. Me Eezyssä autamme tekijöitä sekä heitä tarvitsevia löytämään toisensa. Kehitämme työpaikkoja paremmiksi ja teemme tekijöiden arjesta sujuvaa työuran eri käänteissä. Autamme ihmisiä ja organisaatioita menestymään ja toteuttamaan unelmiaan.

Me Eezyssä toteutamme työelämän unelmia. Autamme teitä, jotka haluatte päättää itse missä, miten ja milloin työskentelette ja teitä, joiden ammattina on yrittää uutta ja kehittää tulevaisuuden työtä.

Tiedämme, että menestys tarvitsee tekijöitä ja että tekijät janoavat vapautta tehdä. Tiedämme, että unelmat tukevat työtä ja työ on unelmien tekemisen ehto. Haluamme Eezyllä olla tukenasi työelämäsi käännekohdissa ja kirittää sinua ja yritystäsi eteenpäin.

Avoimet työpaikat

VMP etsii aktiivisesti uusia työllistämisen keinoja

VMP Urapalvelu järjesti Tule Töihin kehityshankkeen tiimoilta 6.11.2019 yrityksille suunnatun tapahtuman työllistämisen uudistamiseksi, jotta tukea tarvitsevat työnhakijat kohtaavat työnantajat. Tule Töihin hankkeessa kehitetään yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Uudenmaan TE-palvelun kanssa uudenlaisia keinoja työllistämiseen. Tapahtumassa oli paikalla yrityksiä, julkisen sektorin osapuolia, henkilöstöpalvelualan toimijoita ja liiton edustajia.

Tapahtuman pääpuhujana oli työministeri Timo Harakka, joka korosti uudenlaisten rekrytointitapojen merkitystä osatyökykyisten työllistämisessä ja työllisyysasteen nostamisessa. Osatyökykyisten osuus työttömistä on tällä hetkellä erittäin suuri. ​Vapailla markkinoilla olevien työnhakijoiden määrä on voimakkaassa laskussa. Samaan aikaan yritykset kuitenkin painiskelevat kohtaanto-ongelmien kanssa. Osatyökykyisten työllistämispotentiaali on saatava yritysten käyttöön työllistämisasteen nostamiseksi ja kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi. Ministeri nosti esiin Tule Töihin -hankkeessa onnistuneesti tehdyn julkisen ja yksityisen työnvälityspalvelun yhteistyön.

Pekka Hyysalo

Pekka Hyysalo esiintyi tapahtumassa kertoen oman tarinansa haasteiden kautta uuteen uraan johtaneesta polustaan. Pekan vaikuttavassa esityksessä korostui osatyökykyisten osaamispotentiaali, joka tekee heistä hyviä työntekijöitä. Pekan esiintyminen oli erittäin mielenpainuva ja merkityksellinen. VMP Urapalvelun Heikki Ruohonen puhui vallitsevasta taloustilanteesta, josta on nähtävissä avoimien työpaikkojen määrän nousu, työttömien työnhakijoiden määrän laskeminen kaikissa ikäryhmissä ja ammatteihin luokittelemattomien työttömien määrän kasvu.

Päivi Patala VMP- Urapalvelusta esitteli yrityksille suunnatun palvelumalin, jonka avulla tarjotaan yrityksille valmennettuja työnhakijoita työntekijöiksi, tarjotaan tukea työnkuvien määrittelyyn, rekrytointiprosessiin, tukien ja etuuksien hyödyntämiseen henkilöstön hankinnassa ja työsuhteen aikaiseen tukeen. Yritykset hyötyvät maksuttoman palvelumallin käyttämisestä, koska se vähentää rekrytointikustannuksia, esimiesten ja perehdyttäjien ajankäyttöä sekä helpottaa uusien työsuhteiden aloittamista kokonaisvaltaisesti. Palvelumallia tarjotaan kaikille yrityksille, jotka ovat valmiita vastuullisiin rekrytointitekoihin.

Palvelusta saa lisätietoa Päivi Patalalta 050 4420 185.

Tule Töihin kehityshanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama.

Ylimääräinen yhtiökokous 08/2019

VMP Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22.8.2019 klo 14.00 alkaen Kasarmin Salissa, Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 13.00.Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, maanantaina 12.8.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään maanantaina 19.8.2019 kello 10.

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

VMP Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 22.8.2019 klo 14:00 Kasarmin Salissa, Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 13:00.Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. Kokouksen avaaminen

 

 1. Kokouksen järjestäytyminen

 

 1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 

 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 

 1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 

 1. Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n yritysoston toteuttamiseksi tarvittavat päätökset

VMP Oyj (”VMP” tai ”Yhtiö”) aikoo 5.7.2019 julkistetun mukaisesti ostaa Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n Yhtiön osakkeista muodostuvaa vastiketta vastaan (”Yritysosto”). Lisätietoja Yritysostosta on saatavilla VMP:n 5.7.2019 julkistamassa yhtiötiedotteessa sekä VMP:n internet-sivuilla www.vmpgroup.fi/sijoittajat

Hallitus esittää Yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset ja suosittelee, että Yhtiön osakkeenomistajat äänestävät kaikkien tämän asiakohdan ehdotusten hyväksymisen puolesta Yritysoston toteuttamisen mahdollistamiseksi.

i) Yritysoston toteuttamisen hyväksyminen

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:tä koskevan yritysoston toteuttaminen hyväksytään.

ii) Osingonmaksusta ja pääomanpalautuksesta päättäminen

VMP Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 31.12.2018 tilinpäätöksen mukaan 63,1 miljoonaa euroa. Varsinainen yhtiökokous 28.3.2019 hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaisesti tilikaudelta 2018 maksettiin osinkoa 0,08 euroa osakkeelta Yhtiön jakokelpoisista varoista. Osinko, yhteensä 1,2 miljoonaa euroa, maksettiin 8.4.2019.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2018 vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin 28.3.2019 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä maksetun osingon lisäksi osinkoa 0,136 euroa / osake, joka on yhtiökokouskutsun päivämäärän mukaisen yhtiön kokonaisosakemäärän perusteella yhteensä noin 2 012 690,93 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle lisäksi, että vuodelta 2018 vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin pääomanpalautusta 0,10 euroa / osake, joka on yhtiökokouskutsun päivämäärän mukaisen yhtiön kokonaisosakemäärän perusteella yhteensä noin 1 479 919,80 euroa.

Hallitus ehdottaa, että osinko ja pääomanpalautus (joka maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta) maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä maanantaina 26.8.2019 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja osinko ja sijoitetun vapaan pääoman palautus maksettaisiin 4.9.2019.

 

iii) Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään enintään 10 100 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä erässä Yritysoston toteuttamisen yhteydessä. Hallitus ehdottaa, että osakeanti tapahtuu valtuutuksen mukaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n osakkeenomistajille Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:tä koskevan yritysoston yhteydessä maksettavaksi tulevan osakevastikkeen maksamiseksi.

Valtuutus vastaa noin 68,2 prosenttia kaikista VMP:n liikkeelle lasketuista osakkeista tämän kutsun päivämääränä, mikä mahdollistaa sen, että VMP voi maksaa osakevastikkeen, joka vastaa 40,4 prosenttia kaikista VMP:n liikkeeseen lasketuista osakkeista osakeannin jälkeen.

Hallitus voisi päättää valtuutuksen nojalla osakeannin kaikista ehdoista, mukaan lukien osakkeiden merkintähinnasta tai apportista, mutta kuitenkin siten, että osakeantia ei toteuteta ennen kohdan (ii) mukaisen osingon ja pääomanpalautuksen maksun täsmäytyspäivää, eli osakeannissa annettavat uudet osakkeet eivät oikeuta edellä tässä asiakohdassa ehdotettuun osinkoon ja pääomanpalautukseen. Hallitus ehdottaa lisäksi, että valtuutus olisi voimassa 31.12.2019 saakka ja että se ei kumoaisi aiempia yhtiökokouksen hallitukselle antamia valtuutuksia.

Yritysoston toteuttaminen edellyttää tämän asiakohdan 6 kaikkien alakohtien (i), (ii) ja (iii) hyväksymistä. Siksi alakohdat muodostavat kokonaisuuden ja niistä ehdotetaan päätettävän Yhtiökokouksessa yhdellä päätöksellä.

 

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen kokoonpanoa muutetaan Yritysoston toteutuessa siten, että VMP:n hallituksen jäsenet Tapio Pajuharju, Kati Hagros, Liisa Harjula, Paul-Petteri Savolainen ja Mika Uotila jatkavat hallituksen jäseninä ja Timo Laine, Jarno Suominen ja Timo Mänty tulevat yhdistyneen yhtiön hallituksen jäseniksi Yritysoston toteutumisen yhteydessä. Hallitus ehdottaa, että Timo Laineen, Jarno Suomisen ja Timo Männyn toimikausi alkaa ja valinta ilmoitetaan rekisteröitäväksi samassa yhteydessä asiakohdan 6. mukaisen osakeantivaltuutuksen perusteella annettavien osakkeiden rekisteröitäväksi ilmoittamisen kanssa tai välittömästi sitä ennen. Mikäli asiakohdan 6. mukaisen osakeantivaltuutuksen perusteella ei annettaisi osakkeita ennen valtuutuksen raukeamista, raukeaa Timo Laineen, Jarno Suomisen ja Timo Männyn valinta.

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Joni Aaltosen, Heimo Hakkaraisen ja Timur Kärjen toimikausi Yhtiön hallituksen varsinaisena jäsenenä päättyy siten, että päättyminen on ehdollinen Yritysoston toteuttamiselle. Hallitus ehdottaa, että Joni Aaltosen, Heimo Hakkaraisen ja Timur Kärjen toimikausi päättyy ja päättyminen ilmoitetaan rekisteröitäväksi samassa yhteydessä asiakohdan 6. mukaisen osakeantivaltuutuksen perusteella annettavien osakkeiden rekisteröitäväksi ilmoittamisen kanssa tai välittömästi sitä ennen. Mikäli asiakohdan 6. mukaisen osakeantivaltuutuksen perusteella ei annettaisi osakkeita ennen valtuutuksen raukeamista, raukeaa Joni Aaltosen, Heimo Hakkaraisen ja Timur Kärjen toimikauden päättyminen.

Hallitus ehdottaa, että Timo Laineen, Jarno Suomisen ja Timo Männyn toimikauden alkaessa hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan (8).

Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

 

 1. Kokouksen päättäminen

 

B. YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä yhtiökokouskutsu sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://eezy.fi/sijoittajat-yhtiokokous/. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 5.9.2019 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.8.2019 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 19.8.2019 kello 10.00 (Suomen aikaa), mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ylimääräiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa:

https://eezy.fi/sijoittajat-yhtiokokous/  tai

b) Kirjeitse osoitteeseen: VMP / Yhtiökokous, PL 901, 20101 Turku

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien VMP Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.8.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 19.8.2019 klo 10.00 mennessä (Suomen aikaa). Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja alkuperäiset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen VMP Oyj, Aino Nylander, Mannerheimintie 20a (3 krs), 00100 Helsinki. Vaihtoehtoisesti kopion valtakirjasta voi toimittaa sähköisesti sähköpostiosoitteeseen yhtiokokous@vmp.fi, minkä lisäksi alkuperäinen valtakirja tulee esittää kokouspaikalla saapuneeksi ilmoittautumisen yhteydessä.

 1. Muut ohjeet / tiedot

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

VMP Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 1.8.2019 yhteensä 14 799 198 osaketta ja ääntä. Yhtiön tai sen tytäryhteisöjen hallussa ei ole yhtiön omia osakkeita.

 

Helsingissä, 1.8.2019

VMP OYJ

HALLITUS

 

Lisätietoja:

Hannu Nyman, talousjohtaja

hannu.nyman@vmp.fi

puh. +358 (0)50 306 9913

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, puh. +358 (0)10 546 7934

 

Liitteet:

 

Kokouksen pöytäkirja:

Kokouksen pöytäkirja 22082019

Yhtiökokous 03/2019

VMP Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2019 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2018 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista sekä hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa tällä sivulla  tiivistelmän alla.

Osingonmaksu

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaisesti tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 0,08 euroa osakkeelta yhtiön jakokelpoisista varoista. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2019 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.4.2019.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiön hallitukseen valittiin kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Liisa Harjula, Mika Uotila, Joni Aaltonen, Heimo Hakkarainen, Tapio Pajuharju, Paul Savolainen, Kati Hagros ja Timur Kärki toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous vahvisti, että hallituksen jäsenille, jotka ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista, maksetaan palkkiona 2.000 euroa kuukaudessa.

Yhtiökokous päätti myös, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 500 euron kuukausipalkkio, mikäli hän on merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton.

Kaikille hallituksen jäsenille korvataan mahdolliset kohtuulliset matkakulut.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valittiin uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab:n ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Esa Kailiala. Tilintarkastajan palkkio maksetaan VMP Oyj:n hyväksymän laskun mukaan.

Omien osakkeiden hankinta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään VMP Oyj:n omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hankittavien otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.000.000 osaketta. Osakkeita voidaan hankkia hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Osakeannit, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista, sekä optio-oikeuksista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 2.000.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä mahdollisesti olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus on voimassa vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan:

 • Hallituksen puheenjohtaja: Liisa Harjula.
 • Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja Joni Aaltonen, jäsenet Mika Uotila ja Liisa Harjula.

 

VMP Oyj yhtiökokouksen pöytäkirja 2019

VMP_Yhtiökokous 2019_Pesola_kalvoesitys (Toimitusjohtajan katsaus, kalvot)

VMP_Vuosikertomus_2018

VMP Oyj Yhtiökokouskutsu 2019

VMP Oyj tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

VMP Oyj palkka- ja palkkioselvitys 2018

VMP Oyj selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

VMP Oyj Ehdotus hallituksen jäsenistä 2019

VMP Oyj valtakirjamalli 2019

VMP Oyj yhtiökokousrekisteriseloste 2019